Sprawy karne

Jesteś podejrzany lub oskarżony?

Prawo karne definiuje się jako zespół przepisów regulujących odpowiedzialność karną za czyn zabroniony. Kodeks karny zawiera przepisy określające, jakie zachowanie jest zabronione w polskim porządku prawnym i jakie są jego prawne konsekwencje, kodeks postępowania karnego reguluje zasady procedowania w zakresie zachowania zabronionego prawem; kodeks karny wykonawczy zawiera przepisy  związane  z  zasadami wykonywania orzeczeń zapadłych w toku postępowania karnego (w szczególności orzeczonych kar i środków karnych, zastosowanego tymczasowego aresztowania).

 • postępowanie przygotowawcze
 • postępowania przed sądem pierwszej instancji
 • postępowanie apelacyjne
 • postępowanie kasacyjne
 • postępowanie wykonawcze
 • wznowienie postępowania
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • przedterminowe warunkowe zwolnienie
 • dozór elektroniczny
 • zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary
 • udzielenie przerwy w karze pozbawienia wolności

Występujemy w charakterze obrońców osób podejrzanych i oskarżonych, jak również pełnomocników pokrzywdzonych. Kancelaria reprezentuje Klientów zarówno w sprawach o przestępstwa jak i wykroczenia.

Sporządzamy wszelkie pisma w sprawach karnych:

 • zawiadomienia, wnioski, zażalenia, apelacje, kasacje i inne)

Udzielamy porad prawnych z zakresu wszelkich spraw karnych w tym spraw dotyczących przestępstw przeciwko zdrowiu, sprawy o  pobicia, rozboje, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia, wykroczenia i przestępstwa skarbowe, sprawy o znęcanie, kradzieże, włamania, oszustwa, prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości, naruszenie nietykalności cielesnej lub zniesławienie.

 

Związane z prawem karnym jest także prawo nieletnich (uregulowane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich), regulujące odpowiedzialność osób, które nie mogą, z uwagi na wiek, ponosić odpowiedzialności karnej na gruncie kodeksu karnego, ale ich zachowanie jest czynem karalnym, podlegającym określonym sankcjom przewidzianym dla nieletnich.

Istnieją także ustawy poświęcone tylko szczegółowym zagadnieniom karnym, takie jak: ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii; ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

Jeżeli masz sprawę karną, zagadnienia te kompetentnie pomoże poznać Ci adwokat.

Pamiętaj, że w wielu sprawach w postępowaniu karnym możesz – będąc stroną pokrzywdzoną przestępstwem lub oskarżonym – skorzystać z instytucji mediacji.

Popełniłeś wykroczenie?

Związane z prawem karnym, w jego najszerszym rozumieniu, jest także prawo wykroczeń (uregulowane w: kodeksie wykroczeń oraz kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia), które dotyczy odpowiedzialności za czyny społecznie szkodliwe.

Obwinionemu o popełnienie wykroczenia także przysługuje prawo do korzystania z pomocy obrońcy. Adwokat zapewnia szerokie uczestnictwo w toku całego postępowania, także na etapie czynności wyjaśniających poprzedzających złożenie wniosku o ukaranie. Podczas przesłuchania, osoba podejrzana o popełnienie wykroczenia ma bowiem prawo zgłaszania wniosków dowodowych, a brak wsparcia profesjonalnego obrońcy często ogranicza możliwość efektywnego skorzystania z tego uprawnienia. Aktywny udział obrońcy już na tym etapie, przyczynia się do lepszego wyjaśnienia wszystkich okoliczności danej sprawy i zwiększa realne szanse na jej pozytywne zakończenie.

Świadczona przez nas pomoc prawna z obszaru wykroczeń obejmuje reprezentację zarówno osoby obwinionej jak i pokrzywdzonej.

Pomoc adwokata polega na:

 • udzielaniu porad prawnych,
 • reprezentowaniu podczas przesłuchania na Policji,
 • reprezentowaniu przez sądem,
 • sporządzeniu środków zaskarżenia.

Przykładowymi sprawami z zakresu prawa wykroczeń są sprawy o:

 • naruszenie przepisów drogowych przez kierowców (kolizje drogowe),
 • naruszenie przepisów drogowych przez pieszych,
 • zakłócanie porządku publicznego,
 • prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu
 • drobną kradzież

Dostałeś wezwanie na Policję? Nie wiesz co Cię czeka na przesłuchaniu? Chcesz poznać swoje prawa?

Skontaktuj się z nami!

Występujemy w charakterze obrońców osób podejrzanych i oskarżonych, jak również pełnomocników pokrzywdzonych. Kancelaria reprezentuje Klientów zarówno w sprawach o przestępstwa jak i wykroczenia.

Zostałeś pokrzywdzonym przestępstwem?

ADWOKAT OFERUJE REPREZENTACJĘ INTERESÓW POKRZYWDZONYCH PRZED SĄDAMI WSZYSTKICH INSTANCJI.

 • przygotowujemy profesjonalne zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, prywatne akty oskarżenia,
 • występujemy w imieniu Klienta w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym,
 • reprezentujemy pokrzywdzonych występujących w charakterze oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych,
 • reprezentujemy pokrzywdzonych występujących z wnioskami o naprawienie szkody, zadośćuczynienie.

Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. W praktyce oznacza to, że dana osoba bądź podmiot gospodarczy, jest pokrzywdzony bezprawnym zachowaniem jakiejś osoby.

W postępowaniu przygotowawczym, w którym pokrzywdzony działa jako strona, najistotniejsze jest na etapie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przedstawienie wszystkich okoliczności i dowodów potwierdzających działanie danej osoby, czy to w sporządzonym na piśmie zawiadomieniu, czy to w ustnym przesłuchaniu osoby zawiadamiającej o bezprawnym zdarzeniu. Od tego bowiem zależy dalszy kierunek działania organów ścigania w sprawie. Często zdarza się jednak, że organy postępowania, nie widząc podstaw do prowadzenia postępowania, odmawiają jego wszczęcia lub umarzają postępowanie przygotowawcze. W takiej sytuacji pokrzywdzony (bądź osoba zawiadamiająca o podejrzeniu popełniania przestępstwa) mają możliwość zaskarżenia niekorzystnej dla siebie decyzji.

W postępowaniu sądowym, kiedy jest skierowany akt oskarżenia do sądu przeciwko danej osobie, pokrzywdzony ma prawo działać w charakterze strony (jako oskarżyciel posiłkowy). Wymaga to złożenia stosownego oświadczenia w ściśle prawnie określonym momencie. Przekroczenie tego momentu pozbawia pokrzywdzonego szeregu uprawnień, jakie posiada strona postępowania karnego, np. zadawania pytań świadkom, biegłym, zgłaszania wniosków dowodowych, czy przede wszystkim zaskarżenia orzeczenia sądu przy niekorzystnym rozstrzygnięciu sprawy. Kodeks określa także moment zgłoszenia wniosków np. o naprawienie szkody, zadośćuczynienie, bowiem pokrzywdzony  może  dochodzić   roszczeń   majątkowych   wynikających   bezpośrednio   z   popełnienia   przestępstwa   już w postępowaniu karnym. Świadomość  istnienia takich uprawnień może zaoszczędzić osobie pokrzywdzonej konieczności inicjowania odrębnych postępowań cywilnych.

Warto wiedzieć, że pokrzywdzony od samego początku postępowania może korzystać z pomocy prawnej adwokata.

Adwokat, jako pełnomocnik pokrzywdzonego pomoże Ci w:

 1. zredagowaniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 2. reprezentowaniu pokrzywdzonego przed prokuraturą i przed sądem na rozprawie,
 3. złożeniu zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub na postanowienie o umorzeniu postępowania i reprezentowaniu interesów pokrzywdzonego przed sądem w toku posiedzenia,
 4. zachowaniu terminu do złożenia oświadczenia umożliwiającego działanie pokrzywdzonego, jako strony w postępowaniu przed sądem,
 5. zgłoszeniu   wniosków   o   naprawienie  szkody z zachowaniem wymaganych ściśle określonych terminów,
 6. zgłoszeniu wniosku o orzeczenie wobec oskarżonego środków karnych, chroniących interes pokrzywdzonego, np. zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym,
 7. zaskarżeniu niekorzystnego dla Ciebie wyroku sądu.