Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Wyrok? I co dalej?

Kodeks karny wykonawczy daje wiele możliwości. Może się okazać, że nawet na etapie wykonywania kary pozbawienia wolności jest jeszcze wiele do zrobienia, a pomoc prawna adwokata, niejednokrotnie okazuje się być niezbędna.

Kancelaria zapewnia reprezentację w sprawach dotyczących:

CZYTAJ WIĘCEJ
  • warunkowego przedterminowego zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności,
  • udzielenia przerwy w odbywaniu kary,
  • odroczenia wykonania kary,
  • warunkowego zawieszenia wykonania kary,
  • odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie daje skazanemu możliwość wcześniejszego zwolnienia z zakładu karnego. Aby jednak skorzystać z tego dobrodziejstwa, muszą zostać spełnione szczególne warunki. Część z nich ma wymóg czysto formalny i wiąże się z okresem pobytu w zakładzie karnym. Pozostałe natomiast dotyczą osoby skazanego, jego zachowania, właściwości, postawy.

Udzielenie przerwy w odbywaniu kary, to również instytucja, o którą wielokrotnie zabiegają osoby skazane prawomocnym już wyrokiem. Dzięki niej możliwe jest, co prawda krótkotrwałe, ale nawet wielokrotnie, niezbędne ze względów rodzinnych, okolicznościowych, zdrowotnych, opuszczenie zakładu karnego. Wniosek o udzielenie przerwy w wykonaniu kary bezwzględnego pozbawienia wolności należy jednak bardzo dobrze uzasadnić, przedstawiając sądowi penitencjarnemu odpowiednie argumenty, gdyż jego uwzględnienie ma charakter fakultatywny.

Odroczenie wykonania kary możliwe jest w sytuacji, kiedy orzeczona kara nie została jeszcze rozpoczęta, a w przypadku skazania na karę bezwzględnego pozbawienia wolności, skorzystanie z tej instytucji może doprowadzić do tego, że odbywanie jej w zakładzie karnym nie będzie konieczne.

Po spełnieniu licznych przesłanek możliwe jest bowiem zawieszenie jej wykonania. Wskazać jednak należy, że odroczenie wykonania kary jest wyjątkiem od zasady bezzwłocznego jej wykonania. Tym samym złożony do sądu wniosek w przedmiocie odroczenia wykonania kary musi być właściwie umotywowany.

Areszt domowy czyli dozór elektroniczny

Obecnie coraz częściej skazani starają się o możliwość odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego. Jest to możliwość przebywania na wolności, pomimo orzeczonej przez sąd bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę z tego, jakie są ku temu przesłanki, a w przypadku uwzględnienia wniosku przez sąd penitencjarny, jakie w związku z tym przysługują im uprawnienia, a do czego są zobowiązani.

Korzystając z profesjonalnej pomocy adwokata masz zagwarantowane:

  • profesjonalne sporządzenie wniosku o odroczenie wykonania kary, przerwę w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego,
  • przygotowanie stosownych dokumentów,
  • reprezentację przed sądem